شماره سریال (Registration Code):
کد درخواست (Request Code):
نرم افزار:
            راهنماهای نصب و رفع اشکال مربوط به نرم افزار آرمان
  نصب                            رفع اشکال                                   
آموزش نصب نرم افزار آرمان عیب یابی عمومی نرم افزار آرمان
آموزش نصب و راه اندازی سیستم شماره گیر خودکار یا Dialer ----------
آموزش نصب دستگاه و نرم افزار CallerID عیب یابی عمومی سیستم CallerID
آموزش نصب نرم افزار داخلی ها عیب یابی عمومی سیستم گزارشگیری داخلی ها
آموزش نصب نرم افزار ارسال SMS از طریق اینترنت عیب یابی عمومی سیستم ارسال SMS از طریق اینترنت
آموزش نصب نرم افزار ارسال SMS از طریق GSM Modem آرمان عیب یابی عمومی سیستم ارسال SMS از طریق GSM Modem آرمان
آموزش نصب نرم افزار ارسال SMS از طریق GSM Modem متفرقه ----------
فرمان های قابل ارسال به سیستم ارسال SMS ----------
آموزش نصب بانک اطلاعاتی جهت ارسال SMS منطقه ای و مشاغل ----------
نصب و راه اندازی فکس سرور عیب یابی عمومی سیستم ارسال فکس
نصب و راه اندازی Mail سرور عیب یابی عمومی سیستم ارسال ایمیل
آموزش نصب نرم افزار تخلیه اطلاعات ورود و خروج پرسنل ----------
آموزش نصب نرم افزار ثبت تصاویر ----------
اجرایی نمودن سیستم امتیاز مشتریان - Pointing ----------
| IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services | IT services | Networking | Servers | Programming | Support Services |
Copyright © 2004 - 2011 Arman Co., IT Solutions & Services , Inc. All rights reserved